CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN JB VIỆT NAM Tổng KL Điện tử: Tổng GT Điện tử:  
Ngày: UpCom-INDEX: Tổng KL Th.Thường: Tổng GT Th.Thường: