VN-INDEX: TỔNG KL: TỔNG GT:   Ngày:
 VN30-INDEX:   TỔNG KL: TỔNG GT:   So CK Tang: Giam: Dung gia: